Executieve functies

Onderwijs moet meer zijn dan een voortdurende poging om zoveel mogelijk kennis in de hoofden van leerlingen/studenten te pompen. Docenten, ontwikkelaars, en al die andere werkenden in het onderwijs dienen te beseffen dat het gaat om de brede ontwikkeling van competenties bij studenten: kennis, houding en vaardigheden. Heel belangrijk zijn competenties op het vlak van executieve functies. Deze functies vormen de basis voor zelfsturing en het leren leren.

Goede discussie

Een goed gesprek voeren over uiteenlopende meningen is niet altijd makkelijk. De docent in dit filmpje probeert leerlingen/studenten bij te brengen dat je scherp kunt en mag discussiëren, maar dat daarbij het tonen van wederzijds respect gewaarborgd moet blijven.

Oproep aan MBO-ers

Enkele weken terug deed onze Minister van OCW een oproep aan MBO-ers om hun bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen die de regering heeft bedacht. Daarmee gaf hij m.i. blijk van het besef dat je als beleidsmaker/als politiek allerlei leuke plannen kunt bedenken, maar dat je voor het verwezenlijken van die plannen aangewezen bent op MBO-ers die hun handen uit de mouwen moeten steken om plannen te realiseren.

De mens als spons

Ter overweging: Zou je kunnen zeggen dat elk mens als soort van spons geboren wordt en dat hij/zij dat eigenlijk ook zijn hele leven blijft? M.i. hanteren we tegenwoordig niet voor niets het motto “je leven lang leren”. Ook voor onze minister van Financiën geldt dat zijn “rekenvaardigheid” ooit is begonnen met de simpele optelsom: 1 + 1 = 2. Voor hem, en m.i. voor elk mens, geldt dat hij/zij zal blijven bijleren. Dat voortdurend kunnen en mogen bijleren ervaar ik als een groot geschenk van deze tijd.

Over goed onderwijs gesproken

Boeiend citaat – uit mijn Omdenken-agenda – kinderen: De eerste twee jaar leer je ze lopen en praten. De 16 jaar daarna vertel je ze te gaan zitten en hun mond te houden. Gelukkig, zo denk ik dan, weten docenten en educatieve auteurs dat die aanpak geen goede manier van onderwijs verzorgen is.

Nog een wijze les van Confucius

Nogmaals een wijze les van Confucius: “If your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate children.” Lijkt me voor allen die werken in het onderwijs, leerlingen, studenten, onderwijzend en ondersteunend personeel, een goede opsteker.

Wat betreft 21st century skills

Al een tijd is binnen het onderwijs en onder ontwikkelaars van lesmateriaal de term ’21st century skills’ een bekend begrip. Op de website ‘https://www.scienceguide.nl/2017/12/holle-retoriek-21st-century-skills‘ worden kanttekeningen geplaatst bij een te sterke focus op ’21st century skills’. Terecht, denk ik. De ’21st century skills’ zijn ook naar mijn idee belangrijk. We moeten er echter voor oppassen het belang van basiskennis te vergeten.

Dood spoor

Kent u dit fenomeen ook: organisaties die prachtig educatief lesmateriaal ontwikkelen… Vervolgens blijkt dat het aanbod niet of nauwelijks wordt afgenomen.

Gebrek aan afname heeft te maken met het feit dat docenten veelal geen tijd hebben om naast het reguliere werk nog allerlei handleidingen door te spitten en nieuwe inhoud in te passen in de les van dat moment. Ze hebben hun handen vol aan een normale lesweek. Im zo’n lesweek werken ze natuurijk wel aan het behalen van leerdoelen. Daar zit een goed aanknopingspunt!

Van aanbod- naar vraag-sturing

Het is dan slimmer wanneer organisaties ophouden met het bombarderen van scholen met allerlei extra lesmateriaal. In plaats  daarvan kunnen ze zich beter richten op de daadwerkelijke vraag vanuit scholen. Ze kunnen erop mikken een steentje bij te dragen aan het bereiken van leerdoelen, en hun aanbod daarop afstemmen. Ze kunnen medewerkers van een organisatie een gastles of een workshop verzorgen. Ook kan de organisatie leerlingen/studenten op locatie uitnodigen.